Všeobecné podmienky používanie

Vysvetlivky pojmov

Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom Služby je firma:
Martin Gulač - MG studio
Záhradná 637, Čachtice 916 21, Slovensko
IČO: 43884539, DIČ: 1078747670

Server Tulko -  internetové strány : www.tulko.sk, www.tulko.cz

  •  1. Upozornenie týkajúce sa užívania obsahu stránok Server Tulko

Prístupom na www stránky Server Tulko súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami.

  • 2.  Vylúčenie zodpovednosti a záruk 

Každý užívateľ, ktorý pristupuje na internetové stránky Server Tulko, ich používa na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránok Server Tulko. Informácie na týchto stránkach sú poskytované BEZ ZÁRUKY. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, špeciálne či súvisiace vzniknuté v spojitosti s užívaním stránok Server Tulko, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo aj úplnej nefunkčnosti stránok Server Tulko. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani neručí za pravdivosť, obsah ani formu reklamy, uverejnenú na stránkach Server Tulko a neručí ani za záväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy zverejnené na stránkach Server Tulko. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť ceny a rozsah poskytovaných a prezentovaných služieb bez predchádzajúceho upozornenia a informácie uvedené na stránkach Server Tulko sú pre prevádzkovateľa nezáväzné. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah dostupný na akýchkoľvek iných internetových stránkach prepojených na stránku Server Tulko Prístup na akékoľvek iné internetové stránky prepojené na stránku Server Tulko je na vlastné riziko užívateľa.

 VŠETKY INFORMÁCIE NA STRÁNKE SÚ VÁM POSKYTOVANÉ „TAK AKO SÚ” BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY.

  • 3.  Autorské práva a šírenie obsahu stránok Server Tulko 

Autorské práva k stránkam Server Tulko sú majetkom prevádzkovateľa, resp. autorov jednotlivých častí a sú chránené autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Obsahom sa rozumejú napríklad články, obrázky, grafy, nástroje, kalkulátory a ďalšie verejne prístupné alebo heslom chránené nástroje. Obsah týchto stránok a jednotlivé nástroje, ktoré tvoria ich súčasť nesmie užívateľ bez predchádzajúcej písomnej dohody využívať pre svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku alebo ich ponúkať tretím stranám. Tiež je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu stránok Server Tulko. Obsah stránok Server Tulko môže byť zobrazovaný, reformátovaný a tlačený výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať ani inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať, alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia. Akýkoľvek materiál zo stránok Server Tulko nesmie byť bez predchádzajúceho písomného povolenia rozširovaný alebo umiestňovaný do elektronických bulletinov, diskusných skupín, mailingov alebo iných internetových stránok zobrazovaných na odlišnej internetovej doméne ako Server Tulko.

  • 4.  Ochranné známky

Ochranné známky, logá a servisné značky („Značky“) zobrazené na stránke Server Tulko sú vlastníctvom prevádzkovateľa. Užívatelia majú zakázané používať akékoľvek Značky bez písomného súhlasu prevádzkovateľa a takej tretej strany, ktorá smie vlastniť tieto Značky.

  • 5. Ochrana osobných údajov 

Používanie stránok Server Tulko nevyžaduje zadanie žiadnych osobných údajov. V prípade, že má užívateľ záujem využiť aj niektoré špeciálne služby stránok, môže byť požiadaný o uskutočnenie jednoduchej registrácie, súčasťou ktorej je niekoľko základných osobných informácií. Prevádzkovateľ sa riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch a robí všetko pre to, aby osobné údaje užívateľov stránok ochránila. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.

  • 6.  Použitie informácií

Žiadna z informácií uvedená na stránkach Server Tulko nie je ponuka, návrh na obchod ani doporučenie pre rozhodnutie, nie je to ani právne, daňové ani iné poradenstvo.

  • 7.  Zmeny v podmienkach a pravidlách

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť Pravidlá a podmienky. Užívatelia sa považujú za oboznámených so zmenami v týchto Pravidlách a podmienkach. Registráciu užívateľ súhlasí so zasielaním reklamného mailu max. 1 krát do mesiaca.

 

  • 8.Podmienky petície

Vytváraním petícii pomáhate podporovať organizácii alebo určtej skupine ľudí čo zbierajú podpisi na petíciu alebo kampaň. Petícia na našom serveri slúži len ako pomoc pri vyzbieravaní hlasov. V opačnom prípade musí petícia obsahovať:

- petícia musí byť písomná 
- každý, kto sa podieľa na vybavovaní petície, sám uhrádza trovy, ktoré mu vznikli s jej vybavovaním 
- na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod petíciu a doručenie petície Obvodnému úradu, môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor. Petičný výbor nie je právnickou osobou. Členovia petičného výboru sú povinní určiť osobu, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na ich zastupovanie v styku s Obvodným úradom. 
- ak nie je vytvorený petičný výbor, musí sa v petícii na zastupovanie v styku s Obvodným úradom určiť osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov 
- ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia sa označiť tak, aby bolo zrejmé, aká petícia sa má podporiť podpismi. Na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu každej osoby, ktorá petíciu zostavila, alebo osoby, ktorá je určená na styk s Obvodným úradom. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť petíciu alebo zamedziť prístup užívateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá, alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej a Českej republiky.

 

  • 8.1. Podpísanie petície

Užívateľ je vyrozumený a súhlasí s tým, že pri podpisovaní petície nám musí poskytnúť svoje osobné údaje. Osobné údaje získané na účely petícií nebudú žiadnym spôsobom spracovávané a okrem uvedených adresátov nebudú poskytnuté tretím osobám. Podpísaním petície uživateľ súhlasi s jeho registráciu na našom portáli pod jeho zadaným mailom, za účelom kontaktovania ohľadom petície, alebo možnosti diskutovania pri petície. Pokiaľ si uživateľ po ukončení danej petície bude priať úplne vymazanie jeho osobných údajov, alebo vymazanie účtu, urobíme tak bezodkladne po jeho písomnom oznámení. Za jednotlivé petície zodpovedajú ich autori. Obsah a zameranie petcii nemusí byť v súlade s názormi a postojmi redakcie tulko.sk a prevádzkovateľa služby.

  • 9. Zrušenie registrácie

Užívateľ je vyrozumený a súhlasí s tým, že registráciu nemôže zrušiť sám odhlásením alebo iným spôsobom. Užívateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že v prípade ak chce užívateľ zrušiť registráciu, požiada o  ukončenie vzťahu s prevádzkovateľom tak, že mu napíše buď písomnou, alebo elektronickou formou žiadosť o zrušenie účtu na Server Tulko.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup užívateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá, alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej a Českej republiky.


Späť na začiatok