Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov 

Pri každej návšteve a prezeraní web stránky sa z bezpečnostných a štatistických dôvodov automaticky zaznamená Vaša IP adresa, DNS providera, s časom a dátumom vašej návštevy. Tieto údaje sa uchovávajú len kvôli Vašej bezpečnosti, v žiadnom prípade s nimi nebudeme manipulovať ani ich nebudeme predávať tretej osobe. Pokiaľ sa rozhodnete poskytnúť nám Vaše osobné údaje, buďte si istý, že budú použité iba s cieľom podporovať vás ako návštevníka. Dovoľujem si Vám nižšie objasniť, že server Tulko.sk Vás ubezpečuje, že vynakladá maximálne úsilie, aby chránila súkromie a osobné údaje nielen svojich zákazníkov, ale všetkých návštevníkov týchto webových stránok v súlade s právnou úpravou platnou v Slovenskej republike, najmä v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Webová stránka môže obsahovať linky na iné miesta vášho záujmu. Výberom týchto liniek efektívne opustíte túto stránku a naše zásady sa viac na Vás nevzťahujú. Mali by ste preto venovať pozornosť tomu, aby ste si preštudovali zásady ochrany údajov predmetnej webovej lokality.

 

•  1.Uchovávanie osobných informácií

•  2.Sprístupnenie Vašich údajov tretím osobám

•  3.Sprístupnenie informácií o Vás tretím stranám

•  4.Cookies

•  5.Dĺžka uchovania, likvidácia osobných údajov a prístup k nim

•  6.Ochrana práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

•  7.Súhlas so spracúvaním osobných údajov

 

  • 1.      Uchovávanie osobných informácií

   Za bežných okolností si možete prehliadať stránky Tulko.sk, bez poskytnutia osobných informácií. Avšak, v prípade použitia služieb serveru Tulko.sk, budete vyzvaní k poskytnutiu nasledovných informácií: Názov spoločnosti, ulica, PSČ, mesto, štát, telefónne číslo, krstné meno a priezvisko, kontaktnú e-mailovú adresu.

  • 2.      Sprístupnenie Vašich údajov tretím osobám

   Informácie o používateľoch zásadne nebudú poskytnuté žiadnej z tretích strán, okrem prípadov uvedených nižšie. Vo výnimočných prípadoch je prevádzkovateľ serveru Tulko.sk zo zákona povinný sprístupniť osobné informácie o používateľoch tretím stranám, predovšetkým verejným orgánom činným v trestnom konaní, či vyšetrovaní. V prípade nahlásenia zneužitia služby serveru Tulko.sk užívateľmi, budú osobné informácie sprístupnené len na základe odôvodnených a zadokumentovaných úkonov.

 

  • 3.      Sprístupnenie informácií o Vás tretím stranám

  Údaje, ktoré prostredníctvom platformy serveru Tulko.sk sprístupníte tretím stranám, ako sú napríklad dodávatelia, alebo zákazníci môžu byť použité pre rôzne účely. Pokiaľ používate služby poskytnuté tretími stranami, tieto služby podliehajú podmienkam použitia týchto strán. Tieto podmienky nie sú a nebudú zo strany poskytovateľa serveru Tulko.sk preskúmané. Server Tulko.sk odporúča svojim užívateľom preveriť zúčastnených dodávateľov a ich politiku s ohľadom na nakladanie s údajmi o používateľovi pred použitím ich služieb a sprístupnením osobných informácií voči nim.

 

  • 4.      Cookies

   Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť uložené na pevnom disku návštevníka webovej stránky. Informácie obsiahnuté v cookies uľahčujú navigáciu webovej stránky a umožňujú Vám na webovej stránke využívať osobné nastavenia. Z týchto dôvodov server Tulko.sk používa cookies na svojej webovej stránke. Sú časovo obmedzené a môžu končiť až 6 mesiacov po návšteve našej webovej stránky www.tulko.sk.

  Môžete samozrejme zabrániť tomu, aby cookies boli ukladané na pevný disk Vášho počítača tým, že zmeníte nastavenie Vášho browseru. Postup, ako to urobiť s Vašim browserom, nájdete v používateľských pokynoch výrobcu Vášho browseru.

  • 5.      Dĺžka uchovania, likvidácia osobných údajov a prístup k nim

   Všetky osobné údaje, ktoré poskytnete serveru Tulko.sk, máte plne pod kontrolou. Pokiaľ si prajete opraviť osobné údaje, ktoré o Vás server Tulko.sk má, alebo pokiaľ chcete zmeniť nastavenie kontaktu so serverom Tulko.sk, môžete tak spraviť v časti  „Moje menu“ v sekcii „zmeniť osobné údaje“ alebo, o tom informovať na uvedenej e-mailovej alebo poštovej adrese serveru Tulko.sk.

  Osobné údaje sú uchovávané na čas, kedy sú Vami žiadané služby serveru Tulko.sk poskytované. Prirodzene máte právo kedykoľvek požiadať, aby Vaše osobné údaje boli úplne, alebo z časti zlikvidované, a to zaslaním e-mailu alebo doporučeného listu na uvedenú e-mailovú alebo poštovú adresu serveru Tulko.sk. Server Tulko.sk vyhovie takej žiadosti ihneď.

 

  • 6.      Ochrana práv v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

   V súlade s právnou úpravou platnou v Slovenskej republike, najmä § 20 a nasl. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, si Vám server Tulko.sk dovoľuje oznámiť, že okrem práv už vyššie vysvetlených v tejto politike ochrany súkromia máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov aj právo na informácie vo všeobecne zrozumiteľnej forme o stave spracúvania Vašich osobných údajov, zdroji osobných údajov, odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania. Máte taktiež právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov SR v prípade podozrenia ohľadne neoprávneného spracúvania osobných údajov. V prípade akýchkoľvek žiadostí týkajúcich sa spracúvania osobných údajov Vám vyhovieme bezodkladne. Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadne ochrany osobných údajov a iných údajov zo strany serveru Tulko.sk, kontaktujte server Tulko.sk.

 

 

  • 7.      Súhlas so spracúvaním osobných údajov

  Ako už vyššie bolo uvedené, základným predpokladom spracúvania Vašich osobných údajov serveru Tulko.sk je udelenie Vášho dobrovoľného súhlasu s ich spracúvaním. Beriete na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas na ich spracúvanie môžete kedykoľvek odvolať (bod 5). Ste si vedomý, že server Tulko.sk je povinný pri spracúvaní údajov postupovať v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a že ako dotknutá osoba máte práva bližšie špecifikované v § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (bod 6). Tento súhlas dávate až do jeho odvolania. Zároveň vyhlasujete, že všetky osobné údaje ste uviedli pravdivo.

 

 

Tento dokument bol vytvorený dňa 1.09.2010 je platný od 1.09.2010

Späť na začiatok