Cieľavedomé rozmnožovanie šteniať - plemenitba

Pod pojmom plemenitba sa rozumie cieľavedomé rozmnožovanie zvierat. Poďme si o tom trošku povedať viac.

článok 913

Všetky snahy chovateľov sa zameriavajú na zlepšovanie plemena. Dá sa to však dosiahnuť len vtedy, keď chovateľ dokonale pozná materiál, s ktorým pracuje, t.j. pozná jeho prednosti, ale i nedostatky. Na plemenitbu sa sústavne musia vyberať tie najkvalitnejšie zvieratá s nadpriemernými vlastnosťami. Medzi najdôležitejšie znaky, ktoré sa v chove musia sledovať a trvale upevňovať, patrí plodnosť, pri sučkách aj mliekovod života schopnosť, dlhovekosť a pracovné využiteľnosť.

Doporučujeme prečítať:

 

Čistokrvná plemenitba 

Pripúšťajú sa jedince (pes a sučka) ktoré patria k rovnakému plemenu. V chove psov sa uskutočňuje len čistokrvná plemenitba. V rámci nej sa však uskutočňujú ešte ďalšie formy plemenitby.

 

Nepríbuzenská plemenitba

Je forma plemenitby, pri ktorej je použitý rodičovský pár nemí spoločenského predka v piatich najbližších po sebe nasledujúcich generáciách. Je to najobyčajnejšia metóda vez výrazných nedostatkov, ale i predností. 

 

Príbuzenská plemenitba

Používajú sa partneri, ktorí sú si navzájom príbuzní. Podľa stupňa príbuznosti hovoríme o úzkej (pokrvnej), blízkej (miernej) a vzdialenej plemenitbe. Pri príbuzenskej plemenitbe sa koncentrujú prednosti, ale aj nedostatky. Preto pri tomto spôsobe plemenitby treba vyberať parterov bez zjavných i skrytých chýb, sledovať ich potomkov a použiť z nich len najlepšie jedince. Len čo by sa objavili náznaky oslabenia konštitúcie, treba použiť nepríbuzenskú plemenitbu. Rodina je skupina geneticky navzájom príbuzných jedincov, ktoré pochádzajú od jedného spoločenského predka. Považuje sa za základnú jednotku v plemenárskej práci. 

 

Líniová plemenitba

Tu sa používajú jedince, ktoré sú príbuzné s jedným, prípadne i viacerými spoločnými predkami a majú spoločné niektoré genetické znaky. Spoločný predok,  alebo predkovia sa vyskytujú v prvých štyroch až piatich generáciach. Pojmom línia sa rozumie skupina psov určitého plemena a rôzneho stupňa príbuznosti, ktorá sa vyznačuje dedičnou ustálenou požadovanných plemenných znakov. Touto metódou plemenitby sa dá v chove najviac získať ak chovateľ dokonale pozná plemenný materiál, s ktorým pracuje. Musí dokonale poznať nielen jeho prednosti, ale aj skryté nedostatky, ktoré sa práve pri tejto metóde odhaľujú. Podmienkou by však malo byť, aby sa nechávali celé vrhy, pretože ináč nie sú informácie získané o potomstve úplné

 

Čo hovorí zákon?

ZÁKON č. 194 Zz.
z 13. mája 1998
o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
.

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

Čl. I

Základné ustanovenia


§ 1

     (1) Tento zákon upravuje 

a) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vykonávajúcich šľachtenie alebo plemenitbu hospodárskych zvierat, ktorých účelom je zveľaďovanie, zlepšenie ziskovosti a konkurencieschopnosti hospodárskych zvierat, 

b) štátny plemenársky dozor.

     (2) Tento zákon sa nevzťahuje na šľachtenie a plemenitbu hospodárskych zvierat na pokusné a výskumné účely. 

Viac (...)